۰
(۰)

در این مقاله سعی داریم لیستی از پورت های تمامی سرویس های مختلف را به شما کاربران گرامی ارائه دهیم. مشخصا مخاطب چنین مقاله ای نیاز به توضیح در مورد چیستی پورت ندارد. بنابراین بدون مقدمه به سراغ نوشتن لیست پورت ها میرویم.

پورتهای شناخته شده:

پورت های محدوده ۰-۱۰۲۳ پورت های شناخته شده نامیده میشوند. که در یک سیستم عامل شبه یونیکس و فرآیند های سیستم و خدمات شبکه با اتصال به یک آدرس IP با استفاده از یکی از پورت ها به خوبی میتوان به سرویس مورد نظر دسترسی داشت.

پورتTCPUDPسرویس دهندهوضعیت
۰TCPProgramming technique for specifying system-allocated (dynamic) portsغیر رسمی
۰UDPReservedرسمی
۱TCPUDPTCP Port Service Multiplexer (TCPMUX)رسمی
۲TCPUDPCompressNET Management Utilityرسمی
۳TCPUDPCompressNET Compression Processرسمی
۴TCPUDPUnassignedرسمی
۵TCPUDPRemote Job Entryرسمی
۷TCPUDPEcho Protocolرسمی
۸TCPUDPUnassignedرسمی
۹TCPUDPDiscard Protocolرسمی
۹UDPWake-on-LANغیر رسمی
۱۰TCPUDPUnassignedرسمی
۱۱TCPUDPActive Users (systat service)رسمی
۱۲TCPUDPUnassignedرسمی
۱۳TCPUDPDaytime Protocol (RFC 867)رسمی
۱۴TCPUDPUnassignedرسمی
۱۵TCPUDPPreviously netstat serviceغیر رسمی
۱۶TCPUDPUnassignedرسمی
۱۷TCPUDPQuote of the Dayرسمی
۱۸TCPUDPMessage Send Protocolرسمی
۱۹TCPUDPCharacter Generator Protocol (CHARGEN)رسمی
۲۰TCPUDPFTP data transferرسمی
۲۱TCPFTP control (command)رسمی
۲۲TCPUDPSecure Shell (SSH) — used for secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwardingرسمی
۲۳TCPUDPTelnet protocol—unencrypted text communicationsرسمی
۲۴TCPUDPPriv-mail : any private mail system.رسمی
۲۵TCPSimple Mail Transfer Protocol (SMTP)—used for e-mail routing between mail serversرسمی
۲۶TCPUDPUnassignedرسمی
۲۷TCPUDPNSW User System FEرسمی
۲۹TCPUDPMSG ICPرسمی
۳۳TCPUDPDisplay Support Protocolرسمی
۳۵TCPUDPAny private printer server protocolرسمی
۳۷TCPUDPTIME protocolرسمی
۳۹TCPUDPResource Location Protocol (RLP)—used for determining the location of higher level services from hosts on a networkرسمی
۴۰TCPUDPUnassignedرسمی
۴۲TCPUDPARPA Host Name Server Protocolرسمی
۴۲TCPUDPWindows Internet Name Serviceغیر رسمی
۴۳TCPWHOIS protocolرسمی
۴۷TCPUDPNI FTPرسمی
۴۹TCPUDPTACACS Login Host protocolرسمی
۵۰TCPUDPRemote Mail Checking Protocolرسمی
۵۱TCPUDPIMP Logical Address Maintenanceرسمی
۵۲TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Time Protocolرسمی
۵۳TCPUDPDomain Name System (DNS)رسمی
۵۴TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Clearinghouseرسمی
۵۵TCPUDPISI Graphics Language (ISI-GL)رسمی
۵۶TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Authenticationرسمی
۵۶TCPUDPRoute Access Protocol (RAP)غیر رسمی
۵۷TCPMail Transfer Protocol (RFC 780)رسمی
۵۸TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Mailرسمی
۶۴TCPUDPCI (Travelport) (formerly Covia) Comms Integratorرسمی
۶۷UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Server; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
۶۸UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Client; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
۶۹UDPTrivial File Transfer Protocol (TFTP)رسمی
۷۰TCPGopher protocolرسمی
۷۱TCPNETRJS protocolرسمی
۷۲TCPNETRJS protocolرسمی
۷۳TCPNETRJS protocolرسمی
۷۴TCPNETRJS protocolرسمی
۷۷TCPUDPAny private Remote Job Entryرسمی
۷۹TCPFinger protocolرسمی
۸۰TCPHypertext Transfer Protocol (HTTP)رسمی
۸۱TCPTorpark—Onion routingغیر رسمی
۸۲UDPTorpark—Controlغیر رسمی
۸۸TCPUDPKerberos—authentication systemرسمی
۹۰TCPUDPdnsix (DoD Network Security for Information Exchange) Securit Attribute Token Mapرسمی
۹۰TCPUDPPointCast (dotcom)غیر رسمی
۹۹TCPWIP Message protocolغیر رسمی
۱۰۰UDPCyberGate RAT protocolغیر رسمی
۱۰۱TCPNIC host nameرسمی
۱۰۲TCPISO-TSAP (Transport Service Access Point) Class 0 protocol; also used by Digital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
۱۰۴TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)رسمی
۱۰۵TCPUDPCCSO Nameserver Protocol (Qi/Ph)رسمی
۱۰۷TCPRemote TELNET Service protocolرسمی
۱۰۸TCPUDPSNA Gateway Access Serverرسمی
۱۰۹TCPPost Office Protocol v2 (POP2)رسمی
۱۱۰TCPPost Office Protocol v3 (POP3)رسمی
۱۱۱TCPUDPONC RPC (Sun RPC)رسمی
۱۱۳TCPIdent—Authentication Service/Identification Protocol, used by IRC servers to identify usersرسمی
۱۱۳UDPAuthentication Service (auth)رسمی
۱۱۵TCPSimple File Transfer Protocol (SFTP)رسمی
۱۱۷STDUUCP Path Serviceرسمی
۱۱۸TCPUDPSQL (Structured Query Language) Servicesرسمی
۱۱۹TCPNetwork News Transfer Protocol (NNTP)—retrieval of newsgroup messagesرسمی
۱۲۳UDPNetwork Time Protocol (NTP)—used for time synchronizationرسمی
۱۲۶TCPUDPFormerly Unisys Unitary Login, renamed by Unisys to NXEdit. Used by Unisys Programmer’s Workbench for Clearpath MCP, an IDE for Unisys MCP software developmentرسمی
۱۳۵TCPUDPDCE endpoint resolutionرسمی
۱۳۵TCPUDPMicrosoft EPMAP (End Point Mapper), also known as DCE/RPC Locator service, used to remotely manage services including DHCP server, DNS server and WINS. Also used by DCOMغیر رسمی
۱۳۷TCPUDPNetBIOS NetBIOS Name Serviceرسمی
۱۳۸TCPUDPNetBIOS NetBIOS Datagram Serviceرسمی
۱۳۹TCPUDPNetBIOS NetBIOS Session Serviceرسمی
۱۴۳TCPInternet Message Access Protocol (IMAP)—management of email messagesرسمی
۱۵۲TCPUDPBackground File Transfer Program (BFTP)رسمی
۱۵۳TCPUDPSGMP, Simple Gateway Monitoring Protocolرسمی
۱۵۶TCPUDPSQL Serviceرسمی
۱۵۸TCPUDPDMSP, Distributed Mail Service Protocolغیر رسمی
۱۶۱UDPSimple Network Management Protocol (SNMP)رسمی
۱۶۲TCPUDPSimple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)رسمی
۱۷۰TCPPrint-srv, Network PostScriptرسمی
۱۷۵TCPVMNET (IBM z/VM, z/OS & z/VSE – Network Job Entry(NJE))رسمی
۱۷۷TCPUDPX Display Manager Control Protocol (XDMCP)رسمی
۱۷۹TCPBGP (Border Gateway Protocol)رسمی
۱۹۴TCPUDPInternet Relay Chat (IRC)رسمی
۱۹۹TCPUDPSMUX, SNMP Unix Multiplexerرسمی
۲۰۱TCPUDPAppleTalk Routing Maintenanceرسمی
۲۰۹TCPUDPThe Quick Mail Transfer Protocolرسمی
۲۱۰TCPUDPANSI Z39.50رسمی
۲۱۳TCPUDPInternetwork Packet Exchange (IPX)رسمی
۲۱۸TCPUDPMessage posting protocol (MPP)رسمی
۲۲۰TCPUDPInternet Message Access Protocol (IMAP), version 3رسمی
۲۵۹TCPUDPESRO, Efficient Short Remote Operationsرسمی
۲۶۴TCPUDPBGMP, Border Gateway Multicast Protocolرسمی
۲۸۰TCPUDPhttp-mgmtرسمی
۳۰۰TCPThinLinc Web Accessغیر رسمی
۳۰۸TCPNovastor Online Backupرسمی
۳۱۱TCPMac OS X Server Admin (officially AppleShare IP Web administration)رسمی
۳۱۸TCPUDPPKIX TSP, Time Stamp Protocolرسمی
۳۱۹UDPPrecision time protocol event messagesرسمی
۳۲۰UDPPrecision time protocol general messagesرسمی
۳۵۰TCPUDPMATIP-Type A, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
۳۵۱TCPUDPMATIP-Type B, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
۳۶۶TCPUDPODMR, On-Demand Mail Relayرسمی
۳۶۹TCPUDPRpc2portmapرسمی
۳۷۰TCPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
۳۷۰UDPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
۳۷۰UDPsecurecast1—Outgoing packets to NAI’s SecureCast servers As of 2000غیر رسمی
۳۷۱TCPUDPClearCase albdرسمی
۳۸۳TCPUDPHP data alarm managerرسمی
۳۸۴TCPUDPA Remote Network Server Systemرسمی
۳۸۷TCPUDPAURP, AppleTalk Update-based Routing Protocolرسمی
۳۸۹TCPUDPLightweight Directory Access Protocol (LDAP)رسمی
۳۹۹TCPUDPDigital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
۴۰۱TCPUDPUPS Uninterruptible Power Supplyرسمی
۴۲۷TCPUDPService Location Protocol (SLP)رسمی
۴۴۳TCPHypertext Transfer Protocol over TLS/SSL (HTTPS)رسمی
۴۴۴TCPUDPSNPP, Simple Network Paging Protocol (RFC 1568)رسمی
۴۴۵TCPMicrosoft-DS Active Directory, Windows sharesرسمی
۴۴۵TCPMicrosoft-DS SMB file sharingرسمی
۴۶۴TCPUDPKerberos Change/Set passwordرسمی
۴۶۵TCPURL Rendezvous Directory for SSM (Cisco protocol), SMTP over SSLرسمی
۴۷۵TCPUDPtcpnethaspsrv (Aladdin Knowledge Systems Hasp services, TCP/IP version)رسمی
۴۹۱TCPGO-Global remote access and application publishing softwareغیر رسمی
۴۹۷TCPDantz Retrospectرسمی
۵۰۰UDPInternet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)رسمی
۵۰۲TCPUDPModbus, Protocolغیر رسمی
۵۰۴TCPUDPCitadel—multiservice protocol for dedicated clients for the Citadel groupware systemرسمی
۵۱۲TCPRexec, Remote Process Executionرسمی
۵۱۲UDPcomsat, together with biffرسمی
۵۱۳TCPrloginرسمی
۵۱۳UDPWhoرسمی
۵۱۴TCPShell—used to execute non-interactive commands on a remote system (Remote Shell, rsh, remsh)رسمی
۵۱۴UDPSyslog—used for system loggingرسمی
۵۱۵TCPLine Printer Daemon—print serviceرسمی
۵۱۷UDPTalkرسمی
۵۱۸UDPNTalkرسمی
۵۲۰TCPefs, extended file name serverرسمی
۵۲۰UDPRouting Information Protocol (RIP)رسمی
۵۲۱UDPRouting Information Protocol Next Generation (RIPng)رسمی
۵۲۴TCPUDPNetWare Core Protocol (NCP) is used for a variety things such as access to primary NetWare server resources, Time Synchronization, etc.رسمی
۵۲۵UDPTimed, Timeserverرسمی
۵۳۰TCPUDPRPCرسمی
۵۳۱TCPUDPAOL Instant Messengerغیر رسمی
۵۳۲TCPnetnewsرسمی
۵۳۳UDPnetwall, For Emergency Broadcastsرسمی
۵۴۰TCPUUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol)رسمی
۵۴۲TCPUDPcommerce (Commerce Applications)رسمی
۵۴۳TCPklogin, Kerberos loginرسمی
۵۴۴TCPkshell, Kerberos Remote shellرسمی
۵۴۵TCPOSIsoft PI (VMS), OSISoft PI Server Client Accessغیر رسمی
۵۴۶TCPUDPDHCPv6 clientرسمی
۵۴۷TCPUDPDHCPv6 serverرسمی
۵۴۸TCPApple Filing Protocol (AFP) over TCPرسمی
۵۵۰TCPUDPnew-rwho, new-whoرسمی
۵۵۴TCPUDPReal Time Streaming Protocol (RTSP)رسمی
۵۵۶TCPRemotefs, RFS, rfs_serverرسمی
۵۶۰UDPrmonitor, Remote Monitorرسمی
۵۶۱UDPmonitorرسمی
۵۶۳TCPUDPNNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS)رسمی
۵۸۷TCPe-mail message submission (SMTP)رسمی
۵۹۱TCPFileMaker 6.0 (and later) Web Sharing (HTTP Alternate, also see port 80)رسمی
۵۹۳TCPUDPHTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange Serverرسمی
۶۰۴TCPTUNNEL profile, a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnelرسمی
۶۲۳UDPASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP)رسمی
۶۳۱TCPUDPInternet Printing Protocol (IPP)رسمی
۶۳۱TCPUDPCommon Unix Printing System (CUPS)غیر رسمی
۶۳۵TCPUDPRLZ DBaseرسمی
۶۳۶TCPUDPLightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)رسمی
۶۳۹TCPUDPMSDP, Multicast Source Discovery Protocolرسمی
۶۴۱TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (control/listening): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
۶۴۶TCPUDPLDP, Label Distribution Protocol, a routing protocol used in MPLS networksرسمی
۶۴۷TCPDHCP Failover protocolرسمی
۶۴۸TCPRRP (Registry Registrar Protocol)رسمی
۶۵۱TCPUDPIEEE-MMSرسمی
۶۵۳TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (data): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
۶۵۴TCPMedia Management System (MMS) Media Management Protocol (MMP)رسمی
۶۵۷TCPUDPIBM RMC (Remote monitoring and Control) protocol, used by System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM) and Hardware Management Console to connect managed logical partitions (LPAR) to enable dynamic partition reconfigurationرسمی
۶۶۰TCPMac OS X Server administrationرسمی
۶۶۶TCPUDPDoom, first online first-person shooterرسمی
۶۶۶TCPairserv-ng, aircrack-ng’s server for remote-controlling wireless devicesغیر رسمی
۶۷۴TCPACAP (Application Configuration Access Protocol)رسمی
۶۸۸TCPUDPREALM-RUSD (ApplianceWare Server Appliance Management Protocol)رسمی
۶۹۱TCPMS Exchange Routingرسمی
۶۹۴TCPUDPLinux-HA High availability Heartbeatرسمی
۶۹۵TCPIEEE-MMS-SSL (IEEE Media Management System over SSL)رسمی
۶۹۸UDPOLSR (Optimized Link State Routing)رسمی
۷۰۰TCPEPP (Extensible Provisioning Protocol), a protocol for communication between domain name registries and registrars (RFC 5734)رسمی
۷۰۱TCPLMP (Link Management Protocol (Internet)), a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) linksرسمی
۷۰۲TCPIRIS (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) (RFC 3983)رسمی
۷۰۶TCPSecure Internet Live Conferencing (SILC)رسمی
۷۱۱TCPCisco Tag Distribution Protocol—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocolرسمی
۷۱۲TCPTopology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocol (TBRPF) (RFC 3684)رسمی
۷۴۹TCPUDPKerberos (protocol) administrationرسمی
۷۵۰UDPkerberos-iv, Kerberos version IVرسمی
۷۵۱TCPUDPkerberos_master, Kerberos authenticationغیر رسمی
۷۵۲UDPpasswd_server, Kerberos Password (kpasswd) serverغیر رسمی
۷۵۳TCPReverse Routing Header (rrh)رسمی
۷۵۳UDPReverse Routing Header (rrh)رسمی
۷۵۳UDPuserreg_server, Kerberos userreg serverغیر رسمی
۷۵۴TCPtell sendرسمی
۷۵۴TCPkrb5_prop, Kerberos v5 slave propagationغیر رسمی
۷۵۴UDPtell sendرسمی
۷۶۰TCPUDPkrbupdate [kreg], Kerberos registrationغیر رسمی
۷۸۲TCPConserver serial-console management serverغیر رسمی
۷۸۳TCPSpamAssassin spamd daemonغیر رسمی
۸۰۰UDPmdbe daemonرسمی
۸۰۸TCPMicrosoft Net.TCP Port Sharing Serviceرسمی
۸۲۹TCPCertificate Management Protocolغیر رسمی
۸۴۳TCPAdobe Flashغیر رسمی
۸۴۷TCPDHCP Failover protocolرسمی
۸۴۸TCPUDPGroup Domain Of Interpretation (GDOI) protocolرسمی
۸۶۰TCPiSCSI (RFC 3720)رسمی
۸۶۱TCPUDPOWAMP control (RFC 4656)رسمی
۸۶۲TCPUDPTWAMP control (RFC 5357)رسمی
۸۷۳TCPrsync file synchronization protocolرسمی
۸۸۸TCPcddbp, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP)غیر رسمی
۸۹۷TCPUDPBrocade SMI-S RPCغیر رسمی
۸۹۸TCPUDPBrocade SMI-S RPC SSLغیر رسمی
۹۰۱TCPSamba Web Administration Tool (SWAT)غیر رسمی
۹۰۱TCPUDPVMware Virtual Infrastructure Client (from managed device to management console)غیر رسمی
۹۰۲TCPUDPideafarm-doorرسمی
۹۰۲TCPUDPVMware Server Console (from management console to managed device)غیر رسمی
۹۰۳TCPVMware Remote Consoleغیر رسمی
۹۰۴TCPVMware Server Alternate (if 902 is in use, i.e. SUSE linux)غیر رسمی
۹۱۱TCPNetwork Console on Acid (NCA)—local tty redirection over OpenSSHغیر رسمی
۹۴۴UDPNetwork File System (protocol) Serviceغیر رسمی
۹۵۳TCPUDPDomain Name System (DNS) RNDC Serviceغیر رسمی
۹۷۳UDPNetwork File System (protocol) over IPv6 Serviceغیر رسمی
۹۸۱TCPSofaWare Technologies Remote HTTPS management for firewall devices running embedded Check Point FireWall-1 softwareغیر رسمی
۹۸۷TCPMicrosoft Corporation Microsoft Windows SBS SharePointغیر رسمی
۹۸۹TCPUDPFTPS Protocol (data): FTP over TLS/SSLرسمی
۹۹۰TCPUDPFTPS Protocol (control): FTP over TLS/SSLرسمی
۹۹۱TCPUDPNAS (Netnews Administration System)رسمی
۹۹۲TCPUDPTELNET protocol over TLS/SSLرسمی
۹۹۳TCPInternet Message Access Protocol over TLS/SSL (IMAPS)رسمی
۹۹۴TCPUDPInternet Relay Chat over TLS/SSL (IRCS)رسمی
۹۹۵TCPPost Office Protocol 3 over TLS/SSL (POP3S)رسمی
۹۹۹TCPScimoreDB Database Systemغیر رسمی
۱۰۰۲TCPOpsware agent (aka cogbot)غیر رسمی
۱۰۱۰TCPThinLinc Web Administrationغیر رسمی
۱۰۲۳TCPUDPReservedرسمی

توجه داشته باشید ممکن است برخی از پورتهای موجود توسط سرویس دهنده های دیگری ارائه شده باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر از آخرین پورتهای ثبت شده میتوانید به سایت IANA مراجعه کرده و از لیست کامل تری از پورتهای موجود باخبر شوید.

امیدواریم از این مقاله آموزشی زویپ سرور استفاده لازم را برده باشید.

چقدر این مطلب مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.