۵
(۲)

آیا هنگام ارسال اطلاعات ورود در مرورگرهای Chrome یا Firefox، پیام “ناامن” را برای وب سایت خود دریافت می‌کنید؟

نصب Caddy در لینوکس این مشکل را برطرف می‌کند. Caddy یک وب سرور ساده و امن است که به شما در میزبانی بهتر وب سایت کمک می‌کند. از آنجایی که Caddy گواهینامه‌های SSL/TLS را با استفاده از Let’s Encrypt به صورت خودکار مدیریت می‌کند تا HTTPS را فعال کند، می‌توانید انتظار ترافیک امن بین کاربران و سرور خود را داشته باشید. بنابراین با این مقاله همراه شوید تا نحوه ساخت Caddy و میزبانی امن وب سایت خود با HTTPS را بیاموزید.Caddy به عنوان یک وب سرور با کاربرد عمومی، جایگزینی برای وب سرور Apache است. صرف نظر از توزیع لینوکسی که استفاده می‌کنید، این محتوا برای یادگیری نحوه نصب و پیکربندی Caddy در دستگاه شما به عنوان یک وب سرور سریع و متن‌باز مفید خواهد بود.

پیش نیازهای نصب Caddy بر روی Ubuntu & CentOs & Debian :

پیش‌نیازها

 • یک سیستم با هر توزیع لینوکسی که ترجیح می‌دهید.
 • یک کاربر غیر روت با امتیازات سودو.
 • بروز رسانی سیستم با استفاده از دستور زیر:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

آموزش نصب Caddy در لینوکس

نصب Caddy در لینوکس یا توزیع مورد نظر شما، به شما کمک می‌کند تا وب سایت خود را با HTTPS میزبانی کنید. Caddy یک وب سرور متمرکز بر امنیت است که با زبان برنامه‌نویسی متن‌باز Go نوشته شده و شامل بسیاری از ویژگی‌های مدرن است. برخی از مهمترین مزایای Caddy عبارتند از:

 • در دسترس بودن برای تمام پلتفرم‌های شناخته شده – ویندوز، لینوکس، BSD، مک و اندروید.
 • سرعت بالا در درخواست‌های HTTP با استفاده از HTTP/2.
 • پشتیبانی کامل از آخرین نسخه IPv6.
 • آسان برای استقرار و استفاده.
 • و موارد بیشتر

۱. ساخت Caddy در لینوکس

همانطور که ذکر شد، پلتفرم و معماری که استفاده می‌کنید تفاوتی ندارد، زیرا Caddy با بسته‌های باینری آماده برای استفاده ارائه می‌شود.برای نصب Caddy در لینوکس، ابتدا می‌توانید Caddy را از منبع بسازید. با توجه به نیازهای خود، از xcaddy برای دانلود و ساخت Caddy و پلاگین‌های آن استفاده کنید:

cd /tmp 
wget https://github.com/caddyserver/xcaddy/releases/download/v0.3.1/xcaddy_0.3.1_linux_amd64.tar.gz

پس از اتمام دانلود، فقط فایل باینری را استخراج کنید:

tar -xvf caddy_*.tar.*

sudo mv caddy /usr/local/bin

سپس می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید تا فایل اجرایی xcaddy را به /usr/bin منتقل کرده و آن را در سراسر سیستم در دسترس قرار دهید:

sudo mv xcaddy /usr/bin/

اکنون می‌توانید یک دایرکتوری جداگانه برای ذخیره سازی Caddy ایجاد کنید:

sudo mkdir /etc/caddy

سپس، دستور زیر را اجرا کنید تا به دایرکتوری ایجاد شده هدایت شوید:

cd /etc/caddy

برای ساخت آخرین نسخه Caddy، دستور زیر را اجرا کنید:

xcaddy build

صبر کنید تا ساخت Caddy به پایان برسد. به این ترتیب، Caddy بدون هیچ پلاگین شخص ثالث ساخته می‌شود. اکنون که فایل اجرایی caddy در دسترس است، می‌توانید آن را به /usr/bin منتقل کنید تا نصب شود:

sudo mv caddy /usr/bin/

پس از اتمام نصب، بررسی کنید که آیا Caddy با موفقیت نصب شده است یا خیر:

caddy version

هنگامی که نسخه در حال اجرای Caddy را در خروجی مشاهده کردید، می‌توانید مطمئن شوید که Caddy با موفقیت ساخته شده است.برای اینکه Caddy به صورت خودکار در هنگام راه‌اندازی سیستم اجرا شود، باید یک سرویس systemd پیکربندی کنید. از آنجایی که Caddy برای اجرا به عنوان یک سرویس systemd، به کاربر و گروه مخصوص به خود نیاز دارد، دستور زیر را اجرا کنید تا گروه مورد نیاز را ایجاد کنید:

sudo groupadd --system caddy

اکنون یک کاربر جدید با نام caddy که عضو گروه caddy است، ایجاد کنید:

sudo useradd --system --gid caddy --create-home --home-dir /var/lib/caddy --shell /usr/sbin/nologin --comment "Caddy web server" caddy

اکنون، کاربر جدید caddy باید دایرکتوری خانگی مخصوص به خود را داشته باشد. در حالی که شل آن به nologin تنظیم شده است، باید مالکیت فایل اجرایی Caddy را به کاربر روت تغییر دهید تا بتواند به عنوان کاربر caddy وارد سیستم شود.

sudo chown root:root /usr/bin/caddy

۲. آموزش نصب Caddy در Debian :

  برای نصب Caddy در Debian، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

  ۱. ابتدا گروه و کاربر مخصوص Caddy را ایجاد کنید:

   

  sudo groupadd --system caddy
  sudo useradd --system --gid caddy --create-home --home-dir /var/lib/caddy --shell /usr/sbin/nologin --comment "Caddy web server" caddy
  

  ۲. سپس آخرین نسخه Caddy را از منبع دانلود و نصب کنید:

   

  sudo apt install -y golang-go
  go install github.com/caddyserver/caddy/v2/cmd/caddy@latest

   

  ۳. فایل سرویس systemd را برای Caddy ایجاد کنید:

  
  sudo nano /etc/systemd/system/caddy.service

  “`

  و محتویات زیر را در آن قرار دهید:

  [Unit]
  Description=Caddy Web Server
  Documentation=https://caddyserver.com/docs/
  After=network.target
  
  [Service]
  User=caddy
  Group=caddy
  ExecStart=/usr/local/go/bin/caddy run --environ --config /etc/caddy/Caddyfile
  ExecReload=/bin/kill -USR1 $MAINPID
  LimitNOFILE=1048576
  LimitNPROC=512
  PrivateTmp=true
  ProtectSystem=full
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  

  ۴. فایل پیکربندی Caddyfile را ایجاد کنید:

  sudo mkdir /etc/caddy sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
   

  و تنظیمات مورد نظر خود را در آن وارد کنید.

  ۵. سرویس Caddy را راه‌اندازی و فعال کنید:

   

  sudo systemctl daemon-reload
  sudo systemctl start caddy
  sudo systemctl enable caddy

   

  ۶. برای بررسی وضعیت Caddy می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

   

  sudo systemctl status caddy
  

  با انجام این مراحل، Caddy در Debian نصب و به عنوان یک سرویس systemd پیکربندی می‌شود. لازم به ذکر است که برای پیکربندی بیشتر Caddy، می‌توانید فایل Caddyfile را ویرایش کنید.

  ۳. آموزش نصب Caddy در CentOs :

  برای نصب Caddy در CentOS، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

  ۱. ابتدا گروه و کاربر مخصوص Caddy را ایجاد کنید:

   

  sudo groupadd --system caddy
  sudo useradd --system --gid caddy --create-home --home-dir /var/lib/caddy --shell /usr/sbin/nologin --comment "Caddy web server" caddy

   

  ۲. سپس آخرین نسخه Caddy را از منبع دانلود و نصب کنید:

   

  sudo dnf install 'dnf-command(copr)'
  sudo dnf copr enable @caddy/caddy
  sudo dnf install caddy

  ۳. فایل سرویس systemd را برای Caddy ایجاد کنید:

   

  sudo nano /etc/systemd/system/caddy.service

  و محتویات زیر را در آن قرار دهید:

  [Unit]
  Description=Caddy Web Server
  Documentation=https://caddyserver.com/docs/
  After=network.target
  
  [Service]
  User=caddy
  Group=caddy
  ExecStart=/usr/local/bin/caddy run --environ --config /etc/caddy/Caddyfile
  ExecReload=/bin/kill -USR1 $MAINPID
  LimitNOFILE=1048576
  LimitNPROC=512
  PrivateTmp=true
  ProtectSystem=full
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target

   

  ۴. فایل پیکربندی Caddyfile را ایجاد کنید:

   

  sudo mkdir /etc/caddy
  sudo nano /etc/caddy/Caddyfile

  و تنظیمات مورد نظر خود را در آن وارد کنید.

  ۵. سرویس Caddy را راه‌اندازی و فعال کنید:

  sudo systemctl daemon-reload
  sudo systemctl start caddy
  sudo systemctl enable caddy

  ۶. برای بررسی وضعیت Caddy می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

  
  sudo systemctl status caddy

  با انجام این مراحل، Caddy در CentOS نصب و به عنوان یک سرویس systemd پیکربندی می‌شود. لازم به ذکر است که برای پیکربندی بیشتر Caddy، می‌توانید فایل Caddyfile را ویرایش کنید.

  ۴. آموزش نصب Caddy در Ubuntu :

  ۱. ابتدا گروه و کاربر مخصوص Caddy را ایجاد کنید:

   

  sudo groupadd --system caddy
  sudo useradd --system --gid caddy --create-home --home-dir /var/lib/caddy --shell /usr/sbin/nologin --comment "Caddy web server" caddy
  

  ۲. سپس آخرین نسخه Caddy را از منبع دانلود و نصب کنید:

   

  sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https
  curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/caddy.asc
  curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
  sudo apt update
  sudo apt install caddy

   

  ۳. فایل سرویس systemd را برای Caddy ایجاد کنید:

   

  sudo nano /etc/systemd/system/caddy.service

  و محتویات زیر را در آن قرار دهید:

  [Unit]
  Description=Caddy Web Server
  Documentation=https://caddyserver.com/docs/
  After=network.target
  
  [Service]
  User=caddy
  Group=caddy
  ExecStart=/usr/bin/caddy run --environ --config /etc/caddy/Caddyfile
  ExecReload=/bin/kill -USR1 $MAINPID
  LimitNOFILE=1048576
  LimitNPROC=512
  PrivateTmp=true
  ProtectSystem=full
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target

  ۴. فایل پیکربندی Caddyfile را ایجاد کنید:

   

  sudo mkdir /etc/caddy
  sudo nano /etc/caddy/Caddyfile

  و تنظیمات مورد نظر خود را در آن وارد کنید.

  ۵. سرویس Caddy را راه‌اندازی و فعال کنید:

   

  sudo systemctl daemon-reload
  sudo systemctl start caddy
  sudo systemctl enable caddy

  ۶. برای بررسی وضعیت Caddy می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

   

  sudo systemctl status caddy

  با انجام این مراحل، Caddy در Ubuntu نصب و به عنوان یک سرویس systemd پیکربندی می‌شود. لازم به ذکر است که برای پیکربندی بیشتر Caddy، می‌توانید فایل Caddyfile را ویرایش کنید.

  این آموزش از منابع رسمی Caddy گرفته شده و شامل آخرین روش‌های نصب و پیکربندی Caddy در Ubuntu می‌باشد.

  نتیجه گیری :

  در این مقاله، شما آموختید که چگونه Caddy را در لینوکس نصب کنید. پس از نصب و پیکربندی Caddy در سرور خود، شما موفق شدید صفحات استاتیک را در دامنه مورد نظرتان سرویس دهید و با گواهینامه‌های TLS رایگان Let’s Encrypt آنها را امن کنید. Caddy به طور خودکار گواهینامه‌ها را از Let’s Encrypt تمدید می‌کند و سایت شما را با استفاده از پروتکل جدیدتر HTTP/2 از طریق یک اتصال امن سرویس می‌دهد. چه کاربر تازه‌کار باشید یا با تجربه، Caddy را یک وب سرور ساده و امن خواهید یافت.

   

  چقدر این مطلب مفید بود؟

  روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

  میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد آرا: ۲

  تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.